FAFC Việt Nam|Phiếu thông tin 2020

Phiếu thông tin của bạn sẽ được tạo lập và gửi đến BQT dự án Ứng dụng công nghệ cho Ngân hàng, doanh nghiệp và Nhân sự ngành Sales FAFC Việt Nam.

Phiếu yêu cầu dữ liệu cá nhân của bạn được FAFC thu thập với bộ điều khiển dữ liệu, theo luật pháp và quy định hiện hành. Bạn cần điền đầy đủ thông tin các phần đánh dấu sao. Nếu bất kỳ trường bắt buộc nào được để trống, nó sẽ không thể xử lý yêu cầu của bạn. Phiếu dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập chỉ để cho mục đích xử lý yêu cầu của bạn. Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa dữ liệu của mình và có quyền phản đối hoặc giới hạn việc xử lý dữ liệu của bạn. Bạn cũng có quyền chuyển đổi dữ liệu và quyền cung cấp hướng dẫn về những gì xảy ra với dữ liệu của bạn sau khi bạn gửi thông tin. Cuối cùng, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát và quyền không phải là đối tượng của quyết định dựa trên xử lý tự động, bao gồm hồ sơ, tạo ra hiệu ứng pháp lý liên quan đến bạn hoặc ảnh hưởng đáng kể đến bạn theo cách tương tự.

FAFC THƯ ĐỀ NGHỊ
FAFC THƯ ĐỀ NGHỊ