Cho Bankers và Tổ chức

Với các Bankers tham gia trong hệ thống của FAFC, FAFC Việt Nam cung cấp các giải pháp về tìm kiếm Khách hàng, xây dựng cộng đồng và cả các lớp huấn luyện chia sẻ về ứng dụng công nghệ trong công tác kinh doanh tại Chi nhánh...

Bankers ứng dụng công nghệ
Đào tạo chuyên viên Ngân hàng ứng dụng công nghệ trong Công tác kinh doanh
Với các Chuyên viên ngân hàng tham gia trong hệ thống của FAFC, FAFC Việt Nam sẽ cung cấp các giải pháp về tìm kiếm Khách hàng thông qua ứng dụng công nghệ số, xây dựng cộng đồng xoay quanh trục Cộng đồng Doanh nghiệp và nhân sự Ngành Sales. Bên cạnh đó FAFC Việt Nam liên tục triển khai các lớp huấn luyện và chia sẻ cập nhật các Ứng dụng công nghệ hỗ trợ các Bankers nâng cao kiến thức, khả năng dùng công nghệ ứng dụng vào Công tác kinh doanh. Để theo dõi sự cập nhật về sản phẩm cũng như hướng dẫn của Team triển khai dự án, Chuyên viên Ngân hàng theo dõi các link chi tiết sau: